LOADING

Type to search

Pomoc Ukrajine Samospráva Život

Príspevok za ubytovanie občanov Ukrajiny – informácie a zmeny platné od 1. 4. 2022

redaktor tvpk 29 apríla 2022

Príspevok za ubytovanie odídenca sa poskytuje oprávnenej osobe, ktorou je: 

– fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi;
– právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia.Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.


Výška príspevku za ubytovanie je ustanovená nariadením vlády SR č. 99/2022, podľa ktorého sa príspevok poskytuje vo výške:
– 7 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
– 3,50 eura za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
Príspevok za ubytovanie odídenca sa podľa nariadenia vlády poskytuje do 30. júna 2022.
 

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie

 • Oprávnená osoba je povinná predložiť mestu Pezinok originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencoviV prípade, ak je nehnuteľnosť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby bol každý spoluvlastník so všetkými údajmi v zmluve uvedený ako oprávnená osoba a aby zmluvu aj podpísal. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník, ktorý za túto osobu aj zmluvu podpíše s uvedením údajov zákonného zástupcu pod jeho podpisom ( meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu, adresa trvalého pobytu v Ukrajine)

  Zmluvu možno predložiť:
  – osobne  počas stránkových hodín podateľne Klientskeho centra MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok :
  Pondelok:       8:00 – 11:30    12:30 – 16:00
  Utorok:           9:00 – 11:30     12:30 -14:30
  Streda:            8:00 – 11:30     12:30 – 17:00
  Štvrtok:           9:00 – 11:30     12:30 – 14:30
  Piatok:             8:00 – 12:00 

  – zaslaním poštou s označením na obálke: Príspevok za ubytovanie na adresu Mestský úrad Pezinok , Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok . S uvedením telefónneho čísla oprávnenej osoby a odídenca.  

  Prílohou zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi musí byť kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ za každého odídenca a 1 x čestné vyhlásenie oprávnenej osoby súvisiace so zánikom/ukončením nájmu po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. 

  Následne je oprávnená osoba povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi predložiť mestu  výkaz pre fyzické osoby alebovýkaz pre právnické osoby, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

  Výkaz možno doručiť:
  – osobne  počas stránkových hodín podateľne Klientskeho centra MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok :
  Pondelok:       8:00 – 11:30    12:30 – 16:00
  Utorok:           9:00 – 11:30     12:30 -14:30
  Streda:            8:00 – 11:30     12:30 – 17:00
  Štvrtok:           9:00 – 11:30     12:30 – 14:30
  Piatok:             8:00 – 12:00 
   

  – zaslaním poštou na adresu Mestský úrad Pezinok , Radničné námestie 7, 902 01 PezinokAk si oprávnená osoba uplatňuje príspevok aj za dni predchádzajúce dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, a tieto dni pripadli na mesiac február 2022, oprávnená osoba zahrnie údaje za dni ubytovania v mesiaci február 2022 do výkazu za mesiac marec 2022.
Ďalšie povinnosti oprávnenej  (právnickej) osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie
 

 • Vyššie uvedené povinnosti oprávnenej osobypri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie sa vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, a to právnickú osobu, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia.

  Okrem týchto povinností je však oprávnená právnická osoba pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie povinná oznámiť mestu Pezinok, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Oznámenie možno vykonať vyplnením formulára Oznámenie právnickej osoby,

  Oznámenie možno doručiť:
  – osobne  počas stránkových hodín podateľne Klientskeho centra MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok :
  Pondelok:       8:00 – 11:30    12:30 – 16:00
  Utorok:           9:00 – 11:30     12:30 -14:30
  Streda:            8:00 – 11:30     12:30 – 17:00
  Štvrtok:           9:00 – 11:30     12:30 – 14:30
  Piatok:             8:00 – 12:00 

  – zaslaním poštou s označením na obálke: Príspevok za ubytovanie na adresu: Mestský úrad Pezinok , Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok. S uvedením telefónneho čísla oprávnenej osoby a odídenca.  

  Upozornenie: Ak oprávnená osoba poskytla ubytovanie odídencovi pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, t.j. pred 30.03.2022, má splniť vyššie uvedenú oznamovaciu povinnosť do 10 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.


   

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

 • Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestu Pezinokže mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie prostredníctvom vyplnenia formulára Oznámenie o poskytovaní ubytovania.Táto povinnosť sa prvý krát uplatní počas poskytovania ubytovania v mesiaci apríl 2022. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

  Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať na Klientskom centre MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7:

  Pondelok:       8:00 – 11:30    12:30 – 16:00
  Utorok:           9:00 – 11:30     12:30 -14:30
  Streda:            8:00 – 11:30     12:30 – 17:00
  Štvrtok:           9:00 – 11:30     12:30 – 14:30
  Piatok:             8:00 – 12:00 
Informácie o vyplácaní príspevku

 • Maximálna výška príspevku:
  Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorá má:
  – jednu obytnú miestnosťa súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 500 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 500 eur za kalendárny mesiac,
  – dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 750 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 750 eur za kalendárny mesiac,
  – tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1000 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1000 eur za kalendárny mesiac,
  – štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1250 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1250 eur za kalendárny mesiac.

  Príspevok oprávnenej osobe, ktorá poskytuje ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade s nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity. Ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov v tomto byte sa použije obmedzenie uvedené vyššie pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.


   

Ministerstvo vnútra SR by malo mestu Pezinok poskytnúť sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Následne mesto do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom vyplatí jednotlivým oprávneným osobám ich príspevky.Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi. 

Všetky súvisiace formuláre a informácie nájdete na web stránke mesta https://www.pezinok.sk/?yggid=1210  v časti Ukrajina- Poskytli ste ubytovanie občanom Ukrajiny? – Ako postupovať

Inzercia