LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Od 8.30 bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Sledujte ho ONLINE

redaktor tvpk 25 apríla 2024

Vo štvrtok 25. apríla 2024 o 8:30 h sa bude konať zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok prezenčnou formou v budove Mestského úradu na 2. nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12.


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
 3. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách
 4. Návrh VZN o mestských nájomných bytoch
 5. Návrh Štatútu bytov so sociálnou podporou
 6. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia
 7. Návrh na udelenie mestských ocenení
 8. Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2024 a stav CO na území mesta
 9. Správa o hospodárení a stave mestských lesov za rok 2023
 10. Vyhodnotenie činnosti poľovníckych združení za rok 2023
 11. Návrh na schválenie podstatných náležitostí dohody o mimosúdnom usporiadaní vzájomných vzťahov a zámeny pozemkov so spoločnosťou TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
 12. Prevody a nájmy mestského majetku
 13. Návrh OVS na nájom pozemkov na umiestnenie kolotočov počas vinobrania
 14. Návrh na nájom mestských bytov
 15. Návrh na zmenu zámeru koncepcie mestskej autobusovej dopravy v Pezinku
 16. Informácia o zmene v komisii športu
 17. Informácie z činností ÚHK
 18. Informácie primátora a informácie z činnosti mestského úradu
 19. Interpelácie poslancov
 20. Rôzne


Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/zasadnutie/280

Link na priamy prenos:

Inzercia