LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Zasadnutie MsZ v Pezinku sa začne o 10:30 – sledovať ho môžete aj ONLINE

redaktor tvpk 06 októbra 2022

Vo štvrtok 6. októbra 2022 sa bude konať zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinok. Rokovanie sa začne o 10:30 prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – Grunfeld
 3. Zverenie majetku do správy
  3.1.  Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta Pezinok do správy Základnej školy, Kupeckého 74, Pezinok
  3.2.  Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta Pezinok do správy Mestského podniku služieb, p.o.
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda
 5. Návrh koncepcie umiestnenia elektrických kolobežiek na území mesta Pezinok
 6. Návrh rozpočtového opatrenia z dôvodu zákonnej povinnosti uloženej štátom v júni 2022
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023
 8. Informácie z činnosti ÚHK
 9. Informácia o vyhodnotení Vinobrania 2022
 10. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.06.2022 do 31.8.2022
 12. Informácie primátora
 13. Interpelácie

Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12707&msz=1


Link na priamy prenos:

Inzercia