LOADING

Type to search

Samospráva Život Životné prostredie

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

redaktor tvpk 27 decembra 2021

Mesto Pezinok upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Pezinok, aby najneskôr do 15.2.2022 oznámili na MsÚ Pezinok, oddelenie stratégie a životného prostredia, údaje potrebné pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 podľa skutočnosti roku 2021.

Splnenie tejto oznamovacej povinnosti vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „VZN“).


Výnimky pre prevádzkovateľov, ktorým sa nevyrubuje poplatok a nevzniká im oznamovacia povinnosť je uvedená v §3 VZN.

Za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je možné podľa § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 663,87 €.


Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia“ je možné stiahnuť na https://www.pezinok.sk/?yggid=697 alebo v sekcii Žiadosti a tlačivá.

Inzercia