LOADING

Type to search

Samospráva Život

Vo štvrtok 17. septembra bude rokovať Mestská rada v Pezinku

redaktor tvpk 14 septembra 2020

Vo štvrtok 17. septembra 2020 bude rokovať Mestská rada v Pezinku.  Zasadnutia sa začne o 16.00 hodine v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok – na 1. poschodí s nasledovným programom.


1.Otvorenie a schválenie programu
2.Návrh zníženia nájomného v nebytových priestoroch a na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Pezinok v súvislosti s pandémiou koronavírusu
3.Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
4.Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – zvýšenie príspevku príspevkovej organizácii Pezinské kultúrne centrum
5.Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – Mestská polícia Pezinok
6.Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku
7.Štatút časopisu Pezinčan
8.Prevody a nájmy
9.Súhlasy a vecné bremená
10.Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
11.Návrh na pridelenie mestských nájomných bytov
12.Návrh VZN č. x/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
14.Návrhy na zmeny v komisiách MsZ
15.Návrh na doplnenie členov Mestskej rady
16.Návrh na schválenie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.
17.Vytypovanie mestských pozemkov na parkovanie s dodávkami v nočných hodinách
18.Zásady bezpečného parkovania
19.Koncepcia príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
20.Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
21.Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB za I. polrok 2020
22.Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku za I. polrok 2020
23.Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I. polrok 2020
24.Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za I. polrok 2020
25.Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2020
26.Zhodnotenie prevádzky sústavy tepelného hospodárstva v meste Pezinok od roku 2013 po súčasnosť
27.Informácia o delikvencii a práci Mestskej polície Pezinok
28.Informácia o technickom stave športovísk Mesta Pezinok
29.Informácia o stave majetku Mesta Pezinok k 30.06.2020
30.Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020
31.Informácia o príprave rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2021
32.Informácie z činností ÚHK
33.Vybavenie petície
34.Informácie primátora
35.Rôzne

Tu nájdete materiály k jednotlivým bodom: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=10622&msr=1

Inzercia