LOADING

Type to search

Polícia Život

25. november 2020 Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

redaktor tvpk 26 novembra 2020

Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. V tomto novembrovom týždni sa viac ako inokedy poukazuje na skutočnosť, že násilie na ženách je predovšetkým závažným porušovaním ľudských práv žien a najvážnejším dôsledkom nerovného postavenia žien v spoločnosti.


Násilie na ženách ako rodovo podmienené násilie

Ženy sa stávajú obeťami domáceho násilia následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania.


Akákoľvek forma násilia je neprípustná

Ženy majú právo žiť bez strachu a bez násilia. Majú právo na sebaurčenie, na slobodu, na rovnakú ochranu pred zákonom, právo nebyť diskriminované, právo nebyť vystavené mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.


Násilie na ženách je celospoločenský problém a týka sa nás všetkých

Ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany partnera môžu byť naše mamy, sestry, kamarátky, susedy a kolegyne. Ženy často o násilí nehovoria nie preto, že nechcú, ale preto, že majú obavu, že im nebudeme veriť alebo ich nebudeme počúvať. Buďme všímaví k svojmu okoliu, nedovoľme ubližovať slabším. Každý a každá z nás môžeme urobiť niečo preto, aby sme spoločne vytvárali spoločnosť, ktorá nebude tolerovať násilie na ženách.


Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu alebo ste boli svedkom, volajte políciu na čísle 158.

  • Každá forma násilia, vrátane vyhrážok je protiprávna
  • Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná škoda, ak vec neznesie odklad
  • Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok a navrhnúť ďalšie opatrenia
  • Polícia má oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup až na 10 dní

Inzercia