LOADING

Type to search

Osobnosti Samospráva Život

Nominujte osobnosti na mestské ocenenia. Návrhy môžete poslať do 31. marca

redaktor tvpk 12 januára 2024

Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, môže podávať aj široká verejnosť (občianske združenia, spolky, kluby, jednotlivci a pod.) a to do 31. marca 2024 na e-mailovú adresu 

ocenenia@msupezinok.sk.

Dajte nám vedieť o významných ľuďoch, ktorí žijú medzi nami a mnohí z nás o ich výnimočnosti či prínose pre spoločnosť ani nevedia. Jednotliví navrhovaní môžu byť nominovaní v štyroch kategóriách:

Čestné občianstvo mesta Pezinok – udeľuje sa ako najvyššie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré môže mestské zastupiteľstvo udeliť: osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete; osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“–  udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy.

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho – táto mestská cena sa udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu.

Cena primátora mesta Pezinok – cena je udeľovaná občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Pezinku.Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť),
  • kontaktnú osobu a dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok, prípadné zhodnotenie doterajšej činnosti, prehľad dosiahnutých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní doma i v zahraničí.
  • V nominácii sa uvádza aj meno a priezvisko toho, kto ju predložil (predkladateľa)
Predložené návrhy na udelenie mestských ocenení posúdi odborná komisia, ktorá ich predloží na prerokovanie MsZ, ktoré rozhoduje o ich udelení, okrem udeľovania Ceny primátora mesta Pezinok. Vybrané osobnosti budú ocenené na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14. júna 2024

Inzercia