LOADING

Type to search

Prevencia Život

NEZABUDNITE: Celoplošná jesenná deratizácia

redaktor tvpk 25 októbra 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzýva všetky fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, vykonať celoplošnú jesennú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v období od 01.10.2023– 30.11.2023 ako opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.


POVINNOSŤ VYKONAŤ DERATIZÁCIU MAJÚ:
1.    obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe, alebo majetku obcí;
2.     fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich, alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; 
3.    fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Sankcie za nevykonanie deratizácie 
Fyzická osoba sa dopustí priestupku a fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva nevykonaním nariadenej regulácie živočíšnych škodcov. Za priestupky a správne delikty možno uložiť pokutu: 
a) fyzická osoba – do 1659 eur a v blokovom konaní do 99 eur
b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – od 150 eur do 20 000 eur.

Priestupky a správne delikty prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v §3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z.

Inzercia