LOADING

Type to search

Aktuálne Projekty Rozvoj Samospráva Život

Mesto Pezinok pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2024 – 2030

redaktor tvpk 24 októbra 2023

Ako sa bude mesto Pezinok rozvíjať počas najbližších rokov a ako bude vyzerať v roku 2030? Ako sa vysporiadať s otázkami v oblasti školstva, čo treba urobiť pre skvalitnenie sociálnej starostlivosti, zlepšenie dopravy alebo pre kvalitnejšie životné prostredie? Odpoveď na tieto otázky dá Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Pezinok na roky 2024 – 2030 (PHRSR Pezinok 2030), ktorý vzniká v tomto období. Ide o základný strategický dokument, ktorý definuje priority rozvoja mesta na nasledujúcich 7 rokov.


Mesto Pezinok začalo na PHRSR pracovať začiatkom augusta 2023. Aktuálne pod gesciou vedenia mesta vznikajú pracovné skupiny pre tvorbu tohto strategického dokumentu. Plánovanie rozvoja je rozčlenené do desiatich zásadných oblastí:

 1. územný rozvoj  
 2. udržateľná mobilita
 3. vzdelávanie
 4. životné prostredie a energetika
 5. sociálne veci a zdravotníctvo
 6. šport
 7. kultúra
 8. turizmus
 9. digitalizácia a SMART riešenia
 10. údržba verejných priestranstiev a bezpečnosť
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja nielenže definuje priority rozvoja mesta, ale uvádza aj spôsoby riešenia existujúceho stavu. Zároveň slúži ako podklad pre uchádzanie sa o externé zdroje financovania – v prípade, že mesto Pezinok bude v budúcnosti podávať žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z tzv. eurofondov, tieto budú podporené silným argumentom o strategickom význame. Mesto bude vedieť zdokladovať, že príslušný projekt je v súlade s rozvojovou stratégiou a prioritami rozvoja v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok. 
Indikatívny harmonogram tvorby PHRSR Pezinok 2030

 • August až september 2023 | PRÍPRAVA PODKLADOV

Počas týchto mesiacov boli spoločne s pracovníčkami a pracovníkmi z úradu zahájené prípravné práce zamerané najmä na zber podkladov a podnetov z interných materiálov mesta.

 • Október až december 2023 | ZASADNUTIA PRACOVNÝCH SKUPÍN A TVORBA STRATÉGIE

V období mesiacov október až december sa budú realizovať stretnutia pracovných skupín. Tie sú zložené zo zástupcov kľúčových aktérov pôsobiacich na území mesta. V rámci zasadnutí s jednotlivými pracovnými skupinami, sa definujú výzvy, ktorým mesto čelí alebo ich bude musieť v budúcnosti riešiť. K daným výzvam sa následne identifikujú a navrhnú kľúčové riešenia vo forme projektov.

 • November až december 2023 | ONLINE A OFFLINE ZBER PODNETOV

V druhej polovici novembra sa plánuje spustenie dotazníkového prieskumu, ktorý by mal trvať približne do polovice decembra. Zber podnetov z dotazníkového prieskumu bude realizovaný online aj offline (tlačenou) formou. Dotazník bude orientovaný na všetky oblasti rozvoja mesta. Po zbere všetkých vyplnených dotazníkov (online aj offline formy) bude nasledovať vyhodnotenie v agregovanej podobe.

 • Január 2024 | PREZENTÁCIA NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU (PEZINOK 2030)

Návrh strategického dokumentu bude predstavený verejnosti a verejne prerokovaný.

 • Január až február 2024 | FINALIZÁCIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

V tomto kroku sa spracuje finálna podoba strategického dokumentu. Zapracované budú zistenia z jednotlivých analýz, prieskumov, dotazníkov a pripomienok, ktoré boli vznesené v rámci procesu tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Pezinok.

 • Apríl 2024 | PREROKOVANIE NA ZASTUPITEĽSTVE

V poslednom kroku je potrebné, aby navrhnutý strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Pezinok (Pezinok 2030) na roky 2024 až 2030 bol schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva. Po jeho úspešnom schválení dochádza k jeho následnej implementácii podľa spoločného plánu.Termíny zasadnutia komisií :

Zasadnutia komisií sú verejné a budú sa konať v zasadačke č. 12 v Mestskom úrade Pezinok. Verejnosť sa môže zúčastniť všetkých zasadnutí komisií. 


24. 10. 2023 utorok
09:00 hod –  Územný rozvoj (vrátane financií a hospodárstva)
16:30 hod – Životné prostredie


25. 10. 2023 streda
17:00 hod – Doprava


27. 10. 2023 piatok
16:00 hod – Verejný poriadok

Kontakt pre vaše podnety:
Ing. Michaela Diková, referent životného prostredia
michaela.dikova@msupezinok.sk
033 / 6901 211

Inzercia