LOADING

Type to search

Projekty Život

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

redaktor tvpk 26 apríla 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň
znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných viac ako 170 obcí, medzi nimi aj Pezinok. Do zisťovania IKT je zaradených 5 060 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021.V tomto období vybrané domácnosti v Pezinku navštívi zamestnanec
Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/ 69250 410 – Mgr. Roman Schieber, vedúci oddelenia.

Inzercia