LOADING

Type to search

Polícia Život

Aktuálny režim na pracoviskách rezortu Ministerstva vnútra po 27. januári

redaktor tvpk 27 januára 2021

REZORT MINISTERSTVA VNÚTRA SR OD 27. JANUÁRA ROZŠIRUJE SLUŽBY SVOJICH PRACOVÍSK

Klientske centrá, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská naďalej poskytujú služby len dopoludnia od 8:00 do 12:00. Vstup umožnia len návštevníkom, ktorí sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov:

 • potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom od 18. januára,
 • platným potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace,
 • dokladom o diagnostike ochorenia medzi 2. novembrom a 17. januárom,
 • dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.


OKRESNÉ ÚRADY A KLIENTSKE CENTRÁ

Pracoviská okresných úradov budú zabezpečovať všetky agendy.

 • Pracoviská okresných úradov budú zabezpečovať všetky agendy.
 • Pred osobnou návštevou sa však naďalej uprednostňuje telefonická a elektronická, prípadne písomná komunikácia s úradmi. Podania bez autorizácie je v takom prípade potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú
 • Všetky ústne pojednávania a osobné konzultácie budú možné až po predchádzajúcej dohode. V osobitných prípadoch rozhodne o požiadavke klienta prednosta okresného úradu.


EVIDENCIA VOZIDIEL

 • Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS-správou o online rezervácii.
 • Vykonávajú sa len nevyhnutné evidenčné úkony ako:
 • prihlasovanie vozidiel do evidencie vrátane vozidiel jednotlivo dovezených,
 • priama zmena držby vozidla v rámci okresu,
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • vydávanie duplikátov dokladov a tabuliek pri ich strate či odcudzení.
 • Nebudú sa vykonávať úkony, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle epidemických opatrení.


DOKLADY

 • Oddelenia dokladov vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba
 • Vyhotovené doklady sa budú doručovať na adresu žiadateľa, len výnimočne a v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov.


ZBRANE A STRELIVO

 • Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok.
 • Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup.
 • Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare.
 • Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie.
 • Naďalej pracoviská nevykonávajú ani skúšky odbornej spôsobilosti a obhliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva.


CUDZINECKÁ POLÍCIA

 • Stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ zostávajú ešte zatvorené.
 • Klientov začnú vybavovať od pondelka 8. februára od 8:00.
 • Vybavia však len objednaných klientov: rezervačný systém cudzineckej polície bude pustený 1. februára o 00:00.
 • V tejto súvislosti cudzinecká polícia upozorňuje, že povolenia na pobyty cudzincov zostávajú platné až dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku stále trvá.


R-O-R AJ NA ÚRADOCH

 • Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.
 • Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia:
 • povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom,
 • dezinfikovať si ruky a
 • dbať na dvojmetrový odstup.

Inzercia