LOADING

Type to search

Investície Projekty Samospráva Život

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu

redaktor tvpk 16 júla 2019

V roku 2019 prichádza Mesto Pezinok (ďalej len „Mesto“) prvýkrát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Prostredníctvom poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta, časť participatívny rozpočet, môžu obyvatelia Mesta podporiť malé komunitné projekty na aktivity so zameraním na verejnú zeleň za účelom skrášlenia a zveľadenia obytného prostredia, ako napríklad dažďové záhrady, kvitnúce lúky, zadržanie vody a prvky s tým súvisiace; predzáhradky pri bytových domoch alebo trávnaté plochy na uliciach pred rodinnými domami. Projekty budú zverejnené na webovom sídle Mesta. Obyvatelia Mesta rozhodnú hlasovaním, ktoré projekty získajú dotáciu a budú realizované.

 

 

 

O poskytnutie dotácie môže požiadať právnická osoba so sídlom na území Mesta ako aj neformálna skupina aktívnych občanov Mesta v maximálnej výške 1000 Eur.

 

 

 

Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2019.
Hlasovanie verejnosti sa uskutoční od 31. augusta do 6. septembra 2019.

 

 

Inzercia