LOADING

Type to search

Samospráva Život

Program aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva

redaktor tvpk 23 apríla 2019

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Správa o delikvencii na území mesta a činnosti MsP za rok 2018
 4. Žiadosť CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok o úpravu rozpočtu
 5. Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta
 6. Lesy
 7. Návrh na pristúpenie Mesta Pezinok do ZMOMR
 8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 21.02.2019 do 31.03.2019
 9. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 10. Rôzne
 11. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK
 12. Interpelácie poslancov

Inzercia