LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Záznamy z MsZ

Priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku – 21. 2. 2019

redaktor tvpk 20 februára 2019

TV PEZINOK pripravuje vo štvrtok 21. 2. 2019 priamy prenos zo zasadnutia MsZ. Sledovať ho môžete tu: https://www.youtube.com/watch?v=qbsKDgQn29A

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Informácie primátora
 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2019
 5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2019
 6. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2019
 7. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2019
 8. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2019
 9. Štatút Mesta Pezinok
 10. Návrh VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
 11. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 12. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 13. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky   2019,2020,2021 a stanovisko HK
 14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018
 15. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 16. Informácia  o systéme zberu komunálneho odpadu v meste
 17. Informácia o  správe, údržbe  o stave miestnych komunikácií v meste
 18. Schválenie Koordinačného tímu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok na roky 2019 až 2023
 19. Nájom pozemku pre ŽSR
 20. Návrh BHSM na mimosúdnu dohodu
 21. Návrh zmeny v komisii kultúry
 22. Návrh na zmeny v komisii športu
 23. Žiadosť o preplatenie dovolenky
 24. Rôzne
 25. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK
 26. Interpelácie poslancov

 

Inzercia