LOADING

Type to search

Bezpečnosť Elektrina Samospráva Život

Do 1. novembra je potrebné vykonať orez stromov a iných porastov v blízkosti elektrického vedenia

redaktor tvpk 18 októbra 2023

Spoločnosť Davies s.r.o., poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti ZSD, na orezanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy.


Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať orez stromov a iných porastov je 01.11.2023


Orez drevín je potrebné vykonávať v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny a dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť ZSD, minimálne 30 dní pred vykonaním orezu. 


Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871


V prípade uplynutia lehoty na vykonanie orezu stromov a iných porastov, spoločnosť ZSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná orez stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.


Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Inzercia