LOADING

Type to search

Aktuálne Opatrenia - COVID Samospráva Život

Budova MsÚ Pezinok bude od utorka 25. januára až do odvolania zatvorená

redaktor tvpk 24 januára 2022

Mesto Pezinok oznamuje, že Mestský úrad vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora bude od utorka 25. januára 2022 z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ.Zamestnancov môžete kontaktovať telefonicky, elektronickou formou alebo písomne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete na webovej stránke mesta. https://www.pezinok.sk/?yggid=320V obmedzenom režime budú zabezpečené služby podateľne a matriky nasledovne:


PODATEĽŇA

 • funguje prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu.
 • Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovať a podania evidovať.
 • Podateľňa bude zasielať scany prijatých podaní s vyznačeným dátumom prijatia na emailovú adresu žiadateľa.
 • V prípade, že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom kontakte a v poznámke pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi.
 • e-mail podateľňa : podatelna@msupezinok.skMATRIČNÝ ÚRAD

 • zabezpečuje agendu po telefonickom alebo mailovom dohovore na matrika@msupezinok.sk
 • Volať môžete na telefónne číslo 033/ 6901 133.
 • V prípade, že príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny a pod.), bude rovnako kontaktovať matričný úrad na uvedenom telefónnom čísle.OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

 • tieto úkony sa budú vykonávať iba v prípade neodkladného úkonu, teda akt, ktorého vykonanie vzhľadom na nebezpečenstvo jeho zmarenia alebo zmeškania neznesie z hľadiska jeho účelu odklad.


POKLADŇA

 • až do odvolania nefunguje
 • Úhrady poplatkov môžu občania realizovať bezhotovostným prevodom na účty mesta.


Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti napísať priamo pri vstupe do Mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami. Vyplnený formulár – Všeobecnú žiadosť vložia do obálky a následne obálku vhodia do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok).

Inzercia