LOADING

Type to search

Koronavirus Samospráva Školstvo Život

8. a 9. apríla sa koná v Pezinku zápis do 1. ročníkov ZŠ, avšak bez osobnej prítomnosti detí

redaktor tvpk 08 apríla 2021

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 sa v Pezinku koná 8. a 9. apríla (štvrtok – piatok) v čase od 15:00 hod do 18:00 hod. Keďže stále trvá núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID19 (aktuálne uznesenie vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021) zápis sa uskutoční BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ a komunikácia základnej školy s rodičmi bude prebiehať:


 • elektronickou formou (formulárom prihlášky zo školského informačného systému – asc agenda– prihláška na webovom sídle základnej školy; e-mailom – formulár doručený na e-mailovú adresu základnej školy alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom)
 • ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si po dohode s vedením základnej školy vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej školy podľa pokynov riaditeľa školy. Prípadné osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Základná škola začne konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom bude prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky vyplnená zákonným zástupcom.


Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku.


ZÁPIS DETI SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI ALEBO MLADŠIE AKO 6 ROKOV

 • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou t. j. prihláškou predloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 • Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.


ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY – POZOR ZMENA!

 • Od 01. 01. 2021 sa MENÍ inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia pred zápisom na plnenie povinnej školskej dochádzky NEŽIADA O ODKLAD začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia POŽIADA riaditeľa príslušnej materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania pričom je potrebné predložiť nasledujúce doklady:
  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
 • Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, tak zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.


O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2021 na základe trvalého pobytu v danom školskom obvode.


ŠKOLSKÉ OBVODYZákladná škola v Pezinku, Fándlyho 11, (www.zsfandlyho.sk) – školský obvod – ulice:

l.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Kráľa, Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Svätojurská, Št.Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74, (www.zskupeckeho.eu) – školský obvod – ulice:

Cajlanská, Dobšinského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M.R.Štefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Najmarova, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúpku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šenkvická cesta, Šteberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská, Žarnovických.

Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2, (www.zsnabielenisku.sk) – školský obvod – ulice:

Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P. Drobiševa, gen. Goliana, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, Javorová, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, Stupy, Švermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínská, Záhumenice.

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3, (www.zsoresiepezinok.edupage.org) školský obvod – ulice:

Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Vincúrska, Vinice, Za panskou záhradou, Železničná.Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po dohode s vedením základnej školy a podľa pokynov riaditeľa základnej školy za dodržania hygienickoepidemiologických opatrení (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, zákonný zástupca predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti.

Inzercia