LOADING

Type to search

Dane Koronavirus Samospráva Život

Mesto Pezinok predstavuje prvý návrh opatrenia na podporu ekonomiky

redaktor tvpk 09 apríla 2020

Platby nájomného v mestských priestoroch


Mestský úrad v Pezinku bol na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30. marca 2020, zaviazané uznesením č. 1-24/2020 vypracovať analýzu možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie koronavírusu na rozpočet mesta Pezinok. Táto analýza bude okrem dopadov na samotnú ekonomiku mesta obsahovať aj dopady na lokálne podnikateľské prostredie.
Vedenie mesta plánuje na základe odhadu týchto dopadov zvolať mimoriadne zasadnutia komisie ekonomiky, financií a podnikania pri Mestskom zastupiteľstve, ako aj Mestskej rady (MsR) a následne predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) aj návrh opatrení a možností podpory miestnych podnikateľov a firiem, ktorí sú priamo zasiahnutí ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou koronavírusu.OPATRENIE Č. #1 – Nájomné v priestoroch vo vlastníctve mesta
Na pokyn primátora mesta pripravilo majetkové oddelenie prehľad aktuálnych nájomných zmlúv v priestoroch vo vlastníctve mesta s vyčíslením príjmov mesta z tohto nájomného. Mesačne ide o príjmy v celkovej sume cca 30 000 EUR.
V tejto súvislosti vyhlasuje vedenie mesta s okamžitou platnosťou dočasný pardon za neuhradenie platieb nájomného v priestoroch vo vlastníctve mesta. Toto opatrenie znamená, že v prípade omeškania – neuhradenia platby nájomného zo strany nájomcu nebude mesto toto omeškanie považovať:
• za omeškanie v zmysle platnej nájomnej zmluvy a nájomcovi nebude účtovať žiadne sankcie,
• za dôvod na vypovedanie nájomnej zmluvy zo strany mesta.
Vedenie mesta sa v súčasnosti zaoberá individuálnym posudzovaním každej nájomnej zmluvy. Na mimoriadne zasadnutie komisie ekonomiky, financií a podnikania pri MsZ a následne aj zasadnutie MsR predloží návrh riešenia nájomného v mestských priestoroch s konkrétnymi možnosťami finančných úľav pre nájomcov, ktorí boli priamo postihnutí rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky, resp. Ústredného krízového štábu SR.
Konkrétne návrhy riešenia úľav predstaví vedenie mesta po zasadnutí týchto dvoch orgánov – ekonomickej komisie pri MsZ aj MsR. Konečná podoba úľav pre nájomníkov v mestských priestoroch bude predložená na zasadnutie MsZ, ktoré je naplánované na koniec apríla 2020.


Igor Hianik
Primátor mesta Pezinok


Zdroj: www.pezinok.sk
Inzercia