nedeľa, 22.4.2018, 14:42 h

facebook facebookJarné upratovanie

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 4. 2018, 18.00 h


Rekonštrukcia futbalového štadióna ukončená

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 4. 2018, 18.00 h


Šperky Soni Kozákovej v knižnici

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 4. 2018, 18.00 h


Žiaci na ZŠ Kupeckého úspešní v atletike

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 4. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

Psychológ (1)

Zamestnávateľ (adresa pracoviska): 
Detský domov Harmónia(Pod Vinicami 33, Modra, 90001)
Kontakt u zamestnanca: 
Mgr. Lukáš Vaško PhD, vedúci úseku starostlivosti o dieťa (tel.: 0908755171, e-mail: lukas.vasko@dedharmonia.sk)
Mzda: 
dohodou (-)
Požadované vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Popis miesta: 
Dátum nástupu: Ihneď ; Vyhlásenie výberového konania – psychológ NP DEI NSvZ Kraj: Bratislavký Výberové konanie číslo: 1/2018 Názov pozície: psychológ Počet voľných miest: 1 Organizačný útvar: Úsek starostlivosti o dieťa Miesto výkonu práce: Detský domov Harmónia, Stavbárska č.6, 821 07 Bratislava, pracovisko Pezinok, Modra, Modra – Kráľová Termín nástupu: apríl – máj, 2018 Hlavné úlohy: psychológ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie aj iného ako úradného jazyka Počítačové znalosti: užívateľská úroveň Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Profesionalita, schopnosť kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať záťažové situácie. Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD a KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, - aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia, - aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, - poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine, - realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, - participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu, - spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR, spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania, voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa. Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa Kontakt pre poskytnutie informácií: Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lukáš Vaško PhD, vedúci úseku starostlivosti o dieťa Telefón : 0908 755 171 E-mail: lukas.vasko@dedharmonia.sk Adresa detského domova: Detský domov Harmónia, Stavbárska č. 6, 821 07 Bratislava Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží a) žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania b) fotokópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúcu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, c) výpis z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, (alebo čestné prehlásenie, že nemá záznam v registri trestov) d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), f) motivačný list g) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 30.3.2018. Mgr. Beata Molnárová,riaditeľka

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

DUBČEK sobota, 21.4.2018, 18:00 h | utorok, 24.4.2018, 19:30 h | streda, 25.4.2018, 19:30 h
SR, 2018, slovenská verzia, 86 min., MP-12

Trvalo to krátko. Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie...

PEPÍK štvrtok, 26.4.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 90 min., MP-12
Pepa je outsiderom už od narodenia. Má okolo päťdesiatky a pracuje ako úradník. So svojou ženou,...
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA piatok, 27.4.2018, 19:30 h | sobota, 28.4.2018, 19:30 h | nedeľa, 29.4.2018, 19:30 h
USA 2018, slovenské titulky, 155 min., MP-12

Avengers: Infinity War završuje neuveriteľnú desaťročnú cestu filmovým svetom štúdia Marvel a...

DVE A POL KAČKY sobota, 28.4.2018, 17:00 h | nedeľa, 29.4.2018, 17:00 h
USA, Čína 2018, slovenský dabing, 90 min., MP
Byť v husej koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Animovaná komédia...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Stephenie Meyerová
Pracovala pre tajnú vládnu jednotku ako špecialistka na vypočúvanie. Vie toho príliš veľa a pre oddelenie sa stala rizikom, ktorého sa treba zbaviť.

Alexandra Salmela
Mohutný prúd rozprávania nadobúda šialenú rýchlosť, strhávajúcu čitateľa so sebou. Hlavný hrdina je Antti, sirota, ktorej bolo - podobne ako ďalším dvom stovkám detí, ktorých rodičia padli v boji za záchranu krehkého ekosystému Borealisu...

Michael Chabon
Michael Chabon nazval svoj nový román podľa nesmrteľnej swingovej skladby, ktorú hrali a hrajú mnohé slávne bigbandy. Na druhú stranu, kniha je uvedená citátom Wernhera von Brauna...

T. C. McLuhanová
V tejto knihe hovoria Indiáni o podobe svojho života sami a vo svojom mene. Úryvky, ktoré tvoria túto knihu, sú prevzaté z ústnych, v prípade novších záznamov aj písomných výpovedí Indiánov

Alica Raticová
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden tučniak. V podobnom duchu sa začína množstvo rozprávok, no tá naša je iná. Bol prieskum študentov Vysokej školy výtvarných umení, kam zvykneme zájsť.

Dana Hlavatá
Séria krátkych rozprávočiek určených deťom v predškolskom veku a na ZŠ. Hravou formou a pútavými ilustráciami prináša deťom dôležité informácie o správaní sa na chodníku,

Marta Hlušíková
Anabelka objaví tieň – svoju dvojičku Aklebanu. Prežívajú dobrodružstvá, o akých sa iným ani nesníva – Anabelka premieňa Aklebanu raz na slona, potom na vtáčika, večer sa vždy rozprávajú o rozprávkovom svete a všeličom inom

Fabrice Colin, Zelda Zong, Charles Perrault
Červená čiapočka na lúke netrhá kvety, ale píše esemesky a vlka po zjedení babičky a Čiapočky trápia výčitky svedomia...

150. výročie narodenia Viktora Taubingera
Lekár v Modre.

* 24.12.1867 - Modra,  + 02.07.1947 - Modra

135. výročie narodenia Samuela Zocha 
Politik, evanjelický farár, osvetár, náboženský spisovateľ. 
* 18.12.1882 - Cerovo, + 04.01.1928 - Bratislava 
​​​​​​​

95. výročie narodenia Williho Baya
Architekt

* 14.12.1922 - Neuwied nad Rýnom (SRN), + 17.05.2011 - Modra

115. výročie narodenia Miloša Uhlárika
Učiteľ, národovec, presvedčený demokrat.

* 06.12.1902 - Modra, + 25.10.1971 - Bratislava

125. výročie narodenia Štefana Krčméryho
Kultúrny historik, básnik, prozaik, literárny kritik, teoretik, estetik, prekladateľ, redaktor, publicista a organizátor literárneho, kultúrneho a osvetového života

* 26.12.1892 - Mošovce, + 17.02.1955 - Pezinok