LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Školstvo Život

Zápis detí do MŠ v Pezinku sa uskutoční v stredu 15. mája v Dome kultúry

redaktor tvpk 14 mája 2024

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční osobným podaním v Dome kultúry, Holubyho 42, Pezinok dňa 15. mája 2024 (streda)  v čase od 8:00 – 11:00hod. a od 14:00 – 17:00 hod.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môžu podávať počas celého mesiaca máj 2024:

  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu konkrétnej materskej školy,
  • osobne v budove konkrétnej materskej školy.Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca priloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie lekára pre deti a dorast.Na predprimárne vzdelávanie je riaditeľka spádovej materskej školy povinná prednostne prijať deti s trvalým pobytom v meste Pezinok:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  povinné – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2024,
  • s právom  na prijatie do MŠ – dieťa, ktoré dosiahne štyri roky veku do 31.augusta 2024.Ostatné podmienky prijímania do MŠ určí riaditeľka. Informácie môžete získať telefonicky alebo e-mailom.

Spádové oblasti materských škôl sú určené v platnom VZN. https://www.pezinok.sk/download.dat?id=BB44F1B70931451CAF30F6CE06BF736C-815C2D30600BEE23D3A63890099B4B8E&embed=true

Potrebnú žiadosť je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.pezinok.sk/zivotne-situacie/40/ziadost-o-o-prijatie-dietata-na-povinne-predprimarne-vzdelavanie-v-materskej-skole-o-prijatie-dietata-do-materskej-skoly

Inzercia