LOADING

Type to search

Samospráva Školstvo Život

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa bude v Pezinok konať už tento týždeň

redaktor tvpk 10 apríla 2024

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ základných škôl vyhlasuje zápis detí do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční:

 • vo štvrtok 11. apríla 2024  od  15,00 hod. do 18,00 hod.
 • v  piatok 12. apríla 2024 od  15,00 hod. do 18,00 hod.

V súlade s § 19 a 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN č.17/2015 sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis do ZŠ).

 • na zápis idú deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 
 • deti, ktoré pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad)


Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, materinský jazyk, trvalé bydlisko dieťaťa,
 • titul, meno a priezvisko, spôsobilosť na právne úkony, adresa trvalého bydliska zákonných zástupcov, kontakt na účely komunikácie,
 • vyjadrenie súhlasu druhého rodiča.
Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa 
 • podľa potreby doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.
Informácie o úradnom postupe predčasného zaškolenia dieťaťa (narodeného po 1. septembri 2018) poskytne riaditeľka školy.

Školské obvody základných škôl mesta Pezinok sú určené v platnom VZN.

Kontakty na školy:

 • Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok; 033 / 6412253
 • Základná škola, Kupeckého 74, Pezinok; 033 / 6403768
 • Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok; 033 / 6404729
 • Základná škola s materskou školou, Orešie 3, Pezinok; 0911 733620
Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inzercia