LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Vo štvrtok 21. marca bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Sledujte ho ONLINE

redaktor tvpk 18 marca 2024

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok sa uskutoční dňa 21. marca 2024 (štvrtok) o 8:30 h prezenčnou formou v budove Mestského úradu v rokovacej miestnosti č. 2.12.


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a
  poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy
 3. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2023 o podmienkach dočasného parkovania
 4. Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl a o určení spádových materských
  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 5. Návrh VZN o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov
 6. Návrh krokov na optimalizáciu materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 7. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 8. Informácia o plnení uznesenia a návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 227/2023 zo dňa
  12.12.2023
 9. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2024
 10. Prevody a nájmy mestského majetku
 11. Návrh na nájom mestských bytov
 12. Návrh na založenie nadácie pod názvom „Nadácia mesta Pezinok“
 13. Návrh na doplnenie člena redakčnej rady mesačníka Pezinčan
 14. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti v Pezinku za rok 2023
 15. Vyhodnotenie kultúrneho života v Pezinku za rok 2023
 16. Vyhodnotenie činnosti cestovného ruchu v Pezinku za rok 2023
 17. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za rok 2023
 18. Zámer koncepcie mestskej autobusovej dopravy v Pezinku
 19. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania na nakladanie s odpadmi
 20. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Fándlyho
 21. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – zakúpenie platformy Smart map
 22. Informácie z činností ÚHK
 23. Informácie primátora
 24. Interpelácie poslancov
 25. Rôzne

Link na materiály:
https://www.pezinok.sk/zasadnutie/279


Link na priamy prenos:


Inzercia