LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Pozrite si návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024. Pripomienky môžete posielať do 1. februára

redaktor tvpk 23 januára 2024

Mesto Pezinok zverejnilo na svojej webovej stránke materiál Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026. Urobilo tak v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 si môžete pozrieť tu: https://bit.ly/3HtsyNvNávrh rozpočtu, o ktorom má rokovat’ mestské zastupiteľstvo musí byť zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh rozpočtu bol zverejnený aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky
alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.


Pripomienky k návrhu môžete podávať do štvrtka 01. februára 2024.:

  • písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
  • emailom na adresu: msu@msupezinok.skPripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť:

  • nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
  • z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá
  • na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadat’ a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024 s výhľadom na obdobie rokov 2025 – 2026 prerokuje Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 08. 02. 2024.

Inzercia