LOADING

Type to search

Aktuálne Dane Samospráva Život

Nezabudnite si splniť daňovú povinnosť do konca januára

redaktor tvpk 18 januára 2024

Do 31. januára 2024 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Každý vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ pozemku, bytu, rodinného domu, alebo stavby podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.

Pre zdaňovacie obdobie roka 2023 je rozhodujúci  zápis v katastri. Daňové priznanie musia stihnúť podať do 31. januára budúceho roku tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2023 do 31. 12. 2023:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2024 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2024 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

Podať ho musí daňovník aj vtedy, ak nehnuteľnosť síce nadobudol už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz za ňu ešte nepodal priznanie. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia ale nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným predpisom.


Tlačivá sú k dispozícii:

  • u správcu dane na Mestskom úrade Pezinok v klientskom centre 
  • na referáte miestnych daní Mestského úradu v Pezinku – 2. poschodie
  • prípadne na internetovej v priloženom linku: https://bit.ly/3tMHh36
  • formulár Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné hracie prístroje v editovateľnej forme nájdete tu: https://bit.ly/3U5uB1L

Inzercia