LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Sledujte rokovanie Mestského zastupiteľstva. Zasadnutie sa začína o 8.30

redaktor tvpk 20 júna 2024

Vo štvrtok 20. júna bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Zasadnutie sa začne o 8:30 h prezenčnou formou v budove Mestského úradu na 2. nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2023 o podmienkach dočasného parkovania
 3. Návrh VZN Trhový poriadok pre trhovisko na Kupeckého ulici (správca FAIR s.r.o.)
 4. Harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2025 a roky 2026, 2027
 5. Rozbor hospodárenia spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2023
 6. Rozbor hospodárenia TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2023
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum za rok 2023
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb za rok 2023
 9. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2023
 10. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2023 a stanovisko HK
 11. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2024
 12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za prvý štvrťrok 2024
 13. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení
 14. Návrh na úpravu zmluvy o nájme pozemku pre Pezinskú mestskú spoločnosť s.r.o. (priestor za DK)
 15. Prevody a nájmy mestského majetku
 16. Návrh na zaradenie majetku do správy MPS
 17. Informácia o výsledku a vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky s názvom: ,,Dodanie a inštalácia historických hodín na vežu hasičskej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku“
 18. Informácia o mestskej autobusovej doprave v Pezinku
 19. Správa o delikvencii na území mesta a činnosti MsP za rok 2023
 20. Návrh na schválenie investičnej akcie ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti a obnova budovy MŠ a ZŠ Orešie v Pezinku“
 21. Návrh na schválenie investičnej akcie ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vajanského“
 22. Informácia o plnení uznesenia č. 236/2023 zo dňa 12.12.2023
 23. Návrh OVS na nájom pozemkov na umiestnenie kolotočov počas vinobrania
 24. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024
 25. Informácie z činností ÚHK
 26. Informácie primátora
 27. Interpelácie poslancov
 28. RôzneLink na materiály:
https://www.pezinok.sk/zasadnutie/281

Link na priamy prenos:

https://www.youtube.com/live/XH9JfOeE-QI


Inzercia