LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Záujemcovia o členstvo v odborných komisiách pri MsZ sa môžu hlásiť do 9. februára

redaktor tvpk 27 januára 2023

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku (MsZ) zriadilo pre volebné obdobie 2022-2026 sedem stálych odborných komisií, ktoré majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú úlohu. Záujemcovia o členstvo v komisiách sa môžu hlásiť do 9. februára elektronickou formou na adrese: komisie@pezinok.sk alebo písomne na podateľni mesta Pezinok.


Komisie pri MsZ:

 1. Komisia ekonomiky, financií a podnikania
 2. Komisia kultúry, vinohradníctva a cestovného ruchu
 3. Komisia pre verejný poriadok
 4. Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky,
 5. Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
 6. Komisia športu,
 7. Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia

Podmienky pre zaradenie do výberu na členstvo v komisii:

 • Občan, ktorý prejaví záujem pracovať v komisii, uvedie komisiu, svoju motiváciu a odbornú skúsenosť (max. 500 znakov).
 • Občan/združenie/klub, spolok navrhne občana, uvedie komisiu a zdôvodnenie (max. 500 znakov).
 • Poslanec navrhne občana, uvedie komisiu a zdôvodnenie (max. 500 znakov).
 • Poslanec si vyberie komisie podľa priority poradia, v ktorých chce pracovať.
 • Predsedovia športových klubov nahlásia svojich zástupcov do komisie športu.

Maximálny počet členov vyššie uvedených komisií, je 9. To neplatí pre Komisiu športu, ktorá sa kreuje zo zástupcov športových klubov pôsobiacich na území mesta a nezávislými odborníkmi, tak ako ich schváli MsZ. Súčasťou komisie je tajomník, ktorého menuje a odvoláva primátor.

Počet komisií oproti volebnému obdobiu 2018 – 2022 bol znížený  z 11 na 7. Vysoký počet komisií vytváral problém s uznášaniaschopnosťou a kolíziou termínov zasadnutí jednotlivých komisií.

Inzercia