LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Školstvo Život

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa bude v Pezinku konať 13. a 14. apríla

redaktor tvpk 22 marca 2023

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti oznamuje rodičom budúcich prvákov, že termín zápisu na školský rok 2023/2024 je 13. a 14. apríla 2023. Pred zápisom je potrebné zaslať do základnej školy elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy. Viaceré školy organizujú pred samotným zápisom deň otvorených dverí.PODMIENKY ZÁPISU:

  • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕši vek 6 rokov.
  • Zápis sa bude robiť v zverejnenom termíne za osobnej prítomnosti detí a rodičov
  • Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa.
  • V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
  • Základná škola začne konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom bude prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky vyplnená zákonným zástupcom.
  • Ak sú rodičia rozvedení, zákonný zástupca predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti.

O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. 6. 2023 na základe trvalého pobytu v danom školskom obvode. Riaditeľ školy do 30. 6. 2023 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky zriaďovateľovi, ktorým je mesto Pezinok.
Školské obvody:

Základná škola v Pezinku, Fándlyho 11, (www.zsfandlyho.sk) – školský obvod – ulice: 1. mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Kráľa, Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Svätojurská, Št. Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74, (www.zskupeckeho.eu) – školský obvod – ulice: Cajlanská, Dobšinského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M. R. Štefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Najmarova, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúpku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šenkvická cesta, Šteberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská, Žarnovických

Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2, (www.zsnabielenisku.sk) – školský obvod – ulice: Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P. Drobiševa, gen. Goliana, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, Javorová, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, Stupy, Švermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínská, Záhumenice

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3, (www.zsoresiepezinok.edupage.org) – školský obvod – ulice: Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Vincúrska, Vinice, Za panskou záhradou, Železničná

Spádovou školou pre žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko „Pezinok 0“, bude základná škola, ktorá je najbližšia ich miestu pobytu, pokiaľ to dovolí kapacita školy.

Inzercia