LOADING

Type to search

Samospráva Život Životné prostredie

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

redaktor tvpk 01 februára 2023

Mesto Pezinok upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Pezinok, aby najneskôr do 15.2.2022 oznámili na MsÚ Pezinok, oddelenie stratégie a životného prostredia, údaje potrebné pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 podľa skutočnosti roku 2022.

Splnenie tejto oznamovacej povinnosti vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „VZN“).

Výnimky pre prevádzkovateľov, ktorým sa nevyrubuje poplatok a nevzniká im oznamovacia povinnosť je uvedená v §3 VZN. Za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je možné podľa § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 663,87 €.

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia“ a bližšie informácie nájdete tu:

https://www.pezinok.sk/zivotne-situacie/140/oznamenie-udajov-potrebnych-pre-urcenie-vysky-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia

Inzercia