LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Vo štvrtok 9. novembra bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Tu nájdete materiály aj link na priamy prenos

redaktor tvpk 06 novembra 2023

Vo štvrtok 9. novembra 2023 o 8.30 h sa bude konať zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh VZN o miestnych daniach
 3. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 4. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách
 5. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 6. Návrh na zaradenie majetku do správy MPS
 7. Návrhy na pridelenie bytu
 8. Informácia o návrhu Armády spásy na riešenie lokality Glejovka
 9. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na projekt Rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého a rozpočtové opatrenie
 10. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia na Rekonštrukciu letného kúpaliska v Pezinku
 11. Návrh na schválenie investičného zámeru – Rozšírenie kapacity ZŠ Jána Kupeckého
 12. Návrh na schválenie investičného zámeru – Energetická úspora na verejnom osvetlení (úverový rámec Envirofond)
 13. Návrh na schválenie investičného zámeru – Cyklodopravná trasa Pezinok – Viničné
 14. Informácia o výsledku verejného obstarávania na dopravcu MHD a o ďalšom postupe
 15. Návrh na zmenu člena komisie športu
 16. Informácie primátora
 17. Interpelácie poslancov
 18. Rôzne


Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/zasadnutie/276


Link na priamy prenos:

Inzercia