LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Vo štvrtok 22. júna bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 19 júna 2023

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok sa uskutoční dňa 22. júna 2023 (štvrtok) o 8:30 h prezenčnou formou v budove Mestského úradu na 2. nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta v poľovnom revíri „Podkarpatské pole – Pezinok“
 3. Harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2024
 4. Rozbor hospodárenia spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2022
 5. Rozbor hospodárenia TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2022
 6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum za rok 2022
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb za rok 2022
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2022
 9. Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022 a Správa nezávislého audítora
 10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2023
 11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za prvý štvrťrok 2023
 12. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení
 13. Návrh na pridelenie dotácií pre oblasť ŽP
 14. Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb
 15. Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum
 16. Návrh na nájom pozemku na umiestnenie nabíjacej stanice pre e-bicykle
 17. Návrh spoločnej prípravy a inžinieringu pre rekonštrukcie kruhových objazdov na Šenkvickej ceste a pri Tescu na svetelné križovatky
 18. Návrh na schválenie investičnej akcie a rozpočtového opatrenia Pumptracková dráha na Vinohradníckej ulici
 19. Zámer právnych úkonov s vlastníkom Pezinských tehelní (zámena, prevod, vecné bremeno)
 20. Prevody a nájmy mestského majetku a návrhy na nadobudnutie majetku
 21. Návrhy na nájom mestských bytov
 22. Návrh na schválenie zásad odmeňovania členov zboru pre občianske záležitosti
 23. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 24. Návrh na vyhlásenie OVS na nájom priestorov v objekte krytej plavárne
 25. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia na obnovu premietacej digitálnej technológie
 26. Plán kontrolnej činnosti ÚHK
 27. Informácie z činnosti ÚHK
 28. Návrh na odňatie majetku zo správy MPS – náves za traktor
 29. Informácie primátora
 30. Interpelácie poslancov
 31. Rôzne Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/zasadnutie/270


Link na priamy prenos realizovaný TV Pezinok s.r.o.:

Inzercia