LOADING

Type to search

Aktuálne Komunita Projekty Samospráva Život

Mesto tvorí Komunitný plán sociálnych služieb – do tvorby sa môžete zapojiť aj vy!

redaktor tvpk 02 mája 2023

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok na obdobie rokov 2024-2028 je dôležitým odrazovým mostíkom k realizácii potrebných opatrení a zmien v oblasti sociálnych služieb. Pomôcť mestu s jeho tvorbou môžu obyvatelia vyjadrením svojho názoru prostredníctvom dotazníka do 31. mája 2023.

Ľudia o sociálne služby často prejavia záujem, až keď sa ich začnú osobne dotýkať v náročných životných situáciách. Je preto nevyhnutné, aby v Pezinku bola vyhovujúca sieť sociálnych služieb. Zámerom mesta je, aby bol komunitný plán výsledkom spolupráce a diskusie medzi samosprávou, odborníkmi a verejnosťou, pričom každá strana do neho vnesie svoj vlastný pohľad, potreby a možnosti.

Zapojiť sa do tvorby komunitného plánu sociálnych služieb môžu aj  Pezinčania a to vyplnením dotazníka, ktorý nájdu v tlačenej podobe v aprílovom vydaní mesačníka Pezinčan, na viacerých miestach v Pezinku  (Klientske centrum Mestského úradu Pezinok, Informačné centrum, Pezinské kultúrne centrum, Malokarpatská knižnica, Mestská poliklinika, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a v Sociálnej poisťovni)  alebo v elektronickej podobe na webovej stránke mesta Pezinok.

Pracoviská, kde sa bude nachádzať dotazník v tlačenej podobe, budú zároveň slúžiť aj ako zberné miesta, kde môžu do označených boxov vkladať svoje vyplnené dotazníky.

Do sociálnych služieb mesta Pezinok aktuálne patria napríklad zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, terénna opatrovateľská služba, denné centrá, dovoz stravy, nocľaháreň či odľahčovacia a prepravná služba.

Ďalšia možnosti pomoci s tvorbou Komunitného plánu

Do tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb sa môžu obyvatelia zapojiť aj priamo svojou účasťou v niektorej zo štyroch pracovných skupín – 1. Seniori, 2. Deti, mládež, rodina,  3. Ľudia so zdravotným znevýhodnením a 4. Osoby ohrozené sociálnym vylúčením.

Ak si myslíte, že by ste boli prínosom pre niektorú z uvedených oblastí v rámci pripravovaného komunitného plánu, doručte nám do 15. mája 2023 krátky motivačný list do podateľne Mestského úradu Pezinok na Radničnom námestí 7 alebo mailom na lucia.nagyova@msupezinok.sk

Podmienkou je minimálny vek 16 rokov. Nezabudnite uviesť, o účasť v ktorej pracovnej skupine by ste mali záujem. Koordinačný tím Komunitného plánu sociálnych služieb vyberie do každej skupiny jedného z prihlásených uchádzačov.

Inzercia