LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Vo štvrtok 15. decembra bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 09 decembra 2022

Vo štvrtok 15. decembra 2022 bude od 15:00 rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Zasadnutie sa uskutoční prezenčnou formou v budove MsÚ Pezinok.


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Sľub poslanca
 3. Poverenie zástupcu primátora
 4. Informácia o pinení rozpočtu mesta Pezinok k 31.10.2022
 5. Návrh VZN č. xx/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Informácia o pripravenosti investičnej akcie — Rekonštrukcia povrchov chodníkov
 7. Informácia o pripravenosti investičnej akcie — Rekonštrukcia spevnených plôch ZŠ Kupeckého
 8. Informácia o rozpracovanosti investičnej akcie „severného obchvatu” OkriLtná ulica — Fajgalská cesta — Hasičská ulica
 9. Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta Pezinok do správy príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 10. Informácia o zámere presadenia stromov z Holubyho ulice
 11. Návrh na uzatvorenie zulluvy o nájme mestského bytu
 12. Žiadosť Ing. arch. Igora Hianika o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 13. Informácia primátoraLink na materiály:

https://www.pezinok.sk/zasadnutie/265Link na priamy prenos:

https://www.youtube.com/watch?v=3Fl3WOoVbOM

Inzercia