LOADING

Type to search

Aktuálne Voľby Život

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

redaktor tvpk 24 októbra 2022

V spojených župných a komunálnych voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.


Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.


Oprávneným voličom je:

 • osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
 • osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.Do špeciálneho zoznamu voličov (COVID-19) sa nezapíše volič, ktorí zo závažných dôvodov požiadal o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky podľa volebného zákona (tzv. bežnej prenosnej volebnej schránky, s ktorou vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečujú hlasovanie najmä starších, resp. zdravotne znevýhodnených voličov vo volebnom okrsku) aby tak nedošlo k zmätočným (a duplicitným) evidenciám voličov.Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o
výkone volebného práva
.


Ako sa hlasuje do špeciálnej volebnej schránky:


Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie (MVK) mesta Pezinok Mgr. Ing. Róbertovi Reichbauerovi sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky na tel. č.: 033/6901 171, mobil: +421 948 055 952 v úradných hodinách:

Pondelok: 8,00 — 11,30 a 12,30 – 16,00 h
Streda: 8,00 — 11,30 a 12,30 – 17,00.h
Piatok: 8,00 — 12,00 hŽiadosť môže podať najskôr v pondelok 24. októbra 2022 a najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12:00 hod.Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného
  zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
 • telefonický kontakt

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.


 • Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie
 • V deň konania volieb, t.j. 29.10.2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. vyslaní dvaja členovia špeciálnej komisie po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania (t.j. na adresu oprávneného voliča) vyzvú oprávneného voliča na hlasovanie (zazvonením na domový
  zvonček, telefonicky a pod.). Na mieste zotrvajú 10 minút. Ak sa oprávnený volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.
 • Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.
 • Vyslaným členom špeciálnej komisie sa pri zabezpečovaní špeciálneho hlasovania odporúča nevstupovať do domácnosti oprávneného voliča.
 • Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.


Inzercia