LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

POZOR: V piatok 9. decembra 2022 sa uskutoční hlasitá skúška sirén

redaktor tvpk 08 decembra 2022

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.

V piatok 9. decembra 2022 sa uskutoční hlasitá skúška sirén!!!!

Ak zaznie siréna v inom termíne
Je dôležité rozlíšiť stály tón sirény od kolísavého:

 • STÁLY DVOJMINÚTOVÝ TÓN
  Preskúšanie sirén, v prípadne mimoriadnej situácie Koniec ohrozenia
 • KOLÍSAVÝ 2-MINÚTOVÝ TÓN
  Všeobecné ohrozenie– oznamuje ohrozenie alebo vznik mimoriadnej udalosti.
 • STÁLY 6 – MINÚTOVÝ TÓN
  Ohrozenie vodou– oznamuje ohrozenie vodou.Ak nie je nariadená evakuácia, v takejto situácii je potrebné zachovať pokoj. V prípade, že sa nachádzate mimo budovu, je dôležité čo najskôr vstúpiť do najbližšej budovy.

 


Pokiaľ, ste doma

 • uzavrite všetky okná a zamedziť vetranie, prelepiť škáry,
 • uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
 • sledujte vysielanie RTVS a riaďte sa pokynmi pracovníkov mesta, mestskej polície, polície, hasičov a osôb podieľajúcich sa na záchranných prácach,
 • neopúšťajte domov a nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo školských zariadení, bude o ne postarané,
 • postarajte sa o starých, chorých, neschopných pohybu a tiež o deti bez dozoru, ak sa nachádzajú vo vašej blízkosti,
 • nezaťažujte integrovaný záchranný systém (č. t. 112), telefonujte len v najnutnejších prípadoch,
 • postarajte sa o domáce zvieratá,
 • pripravte si evakuačnú batožinu (pre prípad nutnosti evakuácie ( osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, málo oblečenia, stravu a nápoje a pod.),
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • ak cestujete autom, zaparkujte ho a ukryte sa v najbližšej budove,
 • čakajte na ďalšie pokyny.

 


Čo robiť v prípade nariadenia evakuácie

 • uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
 • domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou v prenosných schránkach,
 • domáce zvieratá, ktoré prežijú dlhšiu dobu, nechajte doma a zásobte ich krmivom a vodou,
 • uzamknite byt,
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu. To platí i pri použití vlastných vozidiel

Inzercia