LOADING

Type to search

Osobnosti Samospráva Život

Nominujte osobnosti na mestské ocenenia

redaktor tvpk 02 marca 2022

Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, môže podávať aj široká verejnosť (občianske združenia, spolky, kluby, jednotlivci a podobne), a to do 3. apríla 2022 na e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk.


Dajte nám vedieť o významných ľuďoch, ktorí žijú medzi nami a mnohí z nás o ich výnimočnosti či prínose pre spoločnosť ani nevedia. Jednotliví navrhovaní môžu byť nominovaní v štyroch kategóriách:

Čestné občianstvo mesta Pezinok – udeľuje sa ako najvyššie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré môže mestské zastupiteľstvo udeliť: osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete; osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“ –  udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy.

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho – táto mestská cena sa udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu.

Cena primátora mesta Pezinok – cena je udeľovaná občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Pezinku.Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť),
  • kontaktnú osobu a dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok,
  • prípadné zhodnotenie doterajšej činnosti, prehľad dosiahnutých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní doma i v zahraničí.
  • v nominácii sa uvádza aj meno a priezvisko toho, kto ju predložilPredložené návrhy na udelenie mestských ocenení posúdi odborná komisia zložená z 6 členov, ktorú tvoria:

  • riaditeľka Mestského múzea v Pezinku Petra Pospechová
  • riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala
  • poslanec MsZ Jozef Chynoranský
  • evanjelický farár Vladimír Kmošena
  • historik Róbert Letz
  •  riaditeľka Pezinského kultúrneho centra Monika Luknárová.


Komisia predloží návrhy na udelenie mestských ocenení na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, ktoré rozhoduje o ich udelení, okrem udeľovania Ceny primátora mesta Pezinok. Vybrané osobnosti budú ocenené na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14. júna 2022.

Inzercia