LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku – sledovať ho môžete aj ONLINE

redaktor tvpk 28 apríla 2022

Dňa 28. apríla 2022 (štvrtok) o 8.30 hodine sa v zasadačke MsÚ Pezinok, Radničné námestie č. 7 – I. poschodie (miestnosť č. 12) uskutoční riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku.


PROGRAM

 1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 2. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov 1 – 33)
 3. Vecné bremená (skupina materiálov 1 – 10)
 4. Investičný zámer pre zriadenie „Zberného dvora Pezinok“
 5. Návrh na technické vybavenie Mestského podniku služieb, p. o.
 6. Návrh uznesenia – Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia („VZN“) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Návrh VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok
 9. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 10. Hlavné úlohy civilnej ochrany („CO“) na rok 2022 a stav CO na území mesta
 11. Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení
 12. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy, pri MŠ Za hradbami 1
 13. Návrh na zmenu členov v komisiách pri MsZ
  13.1.  Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
  13.2.  Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
  13.3.  Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
 14. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2022
 15. Správa o delikvencii území mesta Pezinok a správa o činnosti MsP Pezinok za rok 2021
 16. Informácia o stave Stavebného úradu
 17. Informácia o plnení rozpočtu k 31. 12. 2021
 18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01. 01. 2022 – 31. 03. 2022
 19. Informácie z činnosti ÚHK
 20. Interpelácie poslancov
 21. Informácie primátora

Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12232&msz=1

Link na priamy prenos: https://youtu.be/2xnip5Qh5Vs

Inzercia