LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: O chvíľu sa začne mimoriadne rokovanie MsZ v Pezinku

redaktor tvpk 30 mája 2022

V pondelok 30. mája 2022 bude od 17:00 hodiny mimoriadne zasadať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Rokovanie sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. poschodie – miestnosť č. 12.


PROGRAM

 1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 2. Protest prokurátora
 3. Návrh zmeny Štatútu mesta Pezinok
 4. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
 5. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 6. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok
 7. Rozpočtové opatrenie – zvýšenie príspevku PKC, p. o.
 8. Obchodná verejná súťaž – nájom pozemkov (vinobranie 2022)
 9. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku (FORTE EXTRA, s. r. o.)
 10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie elektrickej energie
 11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie zemného plynu

Link na materiály k rokovaniu:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12353&msz=1

Link na priamy prenos prostredníctvom YouTube kanálu TV Pezinok:

https://www.youtube.com/watch?v=NdLvQXsH-OY

Inzercia