LOADING

Type to search

Ostatné

DNES: Mimoriadne rokovanie MsZ v Pezinku – sledujte ho ONLINE

redaktor tvpk 26 mája 2022

Vo štvrtok 26. mája 2022 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Rokovania sa začne o 8.30 v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. poschodie – miestnosť č. 12.

PROGRAM

 1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 2. Protest prokurátora
 3. Návrh zmeny Štatútu mesta Pezinok
 4. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok
 6. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 7. Rozpočtové opatrenie – zvýšenie príspevku PKC, p. o.
 8. Obchodná verejná súťaž – nájom pozemkov (vinobranie 2022)
 9. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku (FORTE EXTRA, s. r. o.)
 10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie elektrickej energie
 11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie zemného plynu

Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12337&msz=1


Link na priamy prenos: https://www.youtube.com/watch?v=kN3LyvWRMXM

Inzercia