LOADING

Type to search

Projekty Samospráva Život

Vyúčtovanie dotácií na projekty v roku 2021

redaktor tvpk 19 októbra 2021

Finančné oddelenie Mestského úradu Pezinok upozorňuje prijímateľov dotácií na projekty v roku 2021, že vyúčtovanie je potrebné zrealizovať v termíne uvedenom v platnom úplnom znení VZN 8/2020 o dotáciách v znení VZN č.3/2021 a VZN č.5/2021 § 6 bod 2c₎.


Žiadateľ je povinný predložiť stručnú správu o realizácií projektu v termíne do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa projekt realizoval.

Inzercia