LOADING

Type to search

Koronavirus Projekty Samospráva Život

Podnikatelia využite možnosť požiadať o dotácie na nájomné – termín do 26. februára 2021

redaktor tvpk 22 februára 2021

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby ako aj špecifické prevádzky /prevádzky verejného stravovania / majú možnosť si podať ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Žiadosť je určená pre nájomcov, ktorí majú priestory prenajaté od Mesta Pezinok a majú zriadenú e-schránku.


TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI: do 26. februára 2021 (piatok) na Mestský úrad Pezinok


PERCENTO POSKYTNUTIA DOTÁCIE: 50 %


PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE :

  • maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú 2 SAMOSTATNÉ ŽIADOSTI a to za obdobie 24. 10. 2020 – 8. 11. 2020 podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie 19. 12. 2020 – 31. 01. 2021
  • špecifické prevádzky /prevádzky verejného stravovania /majú možnosť podať 1 ŽIADOSŤ za obdobie 15. 10. 2020 – 31. 01. 2021


PODMIENKY NÁJOMCU PRE OPRÁVNENOSŤ DOTÁCIE :

  • nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020
  • nájomca, ktorý má v nájme viac prevádzok, musí podať žiadosť za každú prevádzku zvlášť

NÁJOMCE MÔŽE BYŤ LEN:

• Fyzická osoba – podnikateľ
• Právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o)
• Právnická osoba – nepodnikatel’ (napr. občianske združenie)

UŽÍVANIE PREDMETU NÁJMU NA DOHODNUTÝ ÚČEL BOLO ZNEMOŽNENÉ:
• povinným uzavretím prevádzky;
• podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
• podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.
• v prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať v príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z.z.

Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je podľa Výzva podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca:
• poskytovatel’ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou);
• subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3).


Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok

Viac informácií: Podmienky nájomcu pre oprávnenosť dotácie

Tlačivo: Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné 

Inzercia