LOADING

Type to search

Cyklistika Voľný čas Život

Cyklochodník Pezinok – Limbach: projekt prešiel nevyhnutnou úpravou

redaktor tvpk 26 februára 2020

Realizáciu cyklochodníka Pezinok – Limbach oddialila nevyhnutná úprava projektovej dokumentácie. Projekt musí tak opäť prejsť schvaľovacím procesom pre vyvolané zmeny na úrovni mesta – mestského zastupiteľstva, stavebného úradu – a riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

 

Cyklochodník v dĺžke 4280 m, ktorý má spájať Pezinok s obcou Limbach, je trasovaný od železničnej stanice cez Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú ulicu. Prvotný projekt cyklotrasy bol vypracovaný ešte v roku 2015. Na jeho realizáciu mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 685 433,77 €.

 

Po prevzatí projektu novým vedením mesta boli vykonané analytické kroky na posúdenie jeho stavu, aby bolo možné za splnenia všetkých nevyhnutných podmienok pristúpiť k realizácii. Okrem iného došlo  aj k zmene technického predpisu pre projektovanie cyklotrás, čo malo za následok potrebnú úpravu projektovej dokumentácie. Na opravách a zmenách pracoval tím projektantov počas piatich mesiacov.

 

Pri záverečnom spracovaní projektovej dokumentácie vzišli z navrhovaných zmien aj zvýšené investičné náklady. Rozpočtovaná cena investície do výstavby cyklochodníka sa zvýšila zo 780 000 € na cca 1 400 000 €. Výsledná cena bude známa až z výsledku verejného obstarávania. „Najväčší podiel na navýšení celkovej ceny bol spôsobený odstránením technických nedostatkov a zaručením bezpečnosti chodcov, cyklistov i motoristov, a to napríklad vytvorením samostatného pruhu pre cyklistov na Kupeckého a časti Holubyho ul., keďže pôvodný projekt počítal len s vodorovným dopravným značením na jestvujúcich chodníkoch a miestnych komunikáciách (t.j. bez akýchkoľvek stavebných úprav), ktorých povrchy a šírkové usporiadanie nezodpovedajú technickým predpisom. Okrem toho došlo k pretrasovaniu cyklochodníka tak, aby nebol v budúcnosti v kolízii s inými zámermi územného plánovania, napr. prebudovaním Hasičskej ulice na zbernú komunikáciu (tzv. severný obchvat) či úprave skladby konštrukcie vozovky, aby bol zabezpečený prístup do vinohradov na Fajgalskej ulici. Zmeny boli odkonzultované s dopravným inšpektorátom a z pohľadu bezpečnosti a plynulosti premávky boli vnímané pozitívne“,  uviedol viceprimátor mesta Marián Šipoš.

Projekt cyklochodníka Pezinok – Limbach sa teda v súčasnosti nachádza v procese schvaľovania kvôli vyvolaným zmenám na úrovni mesta, štátnej stavebnej správy a riadiaceho orgánu pre IROP a zároveň v procese schvaľovania nevyhnutného spolufinancovania.

 

Zdroj + foto: https://www.pezinok.sk/

 

Inzercia