LOADING

Type to search

Samospráva Život

Priznanie k dani z nehnuteľností

redaktor tvpk 09 januára 2019

Nakoľko sa blíži koniec termínu na podanie priznania k dani z nehnuteľností, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si do 31. januára 2019 nezabudli splniť svoju povinnosť. Pre zdaňovacie obdobie roka 2019 je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností. Priznanie k dani sú povinní podať do 31. januára 2019 iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018:

 

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

 

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú: kúpa nehnuteľností, predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá  dražbou, rozvod a následné  rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní, získanie právoplatného stavebného povolenia, získanie právoplatného kolaudačného   rozhodnutia, získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel.

 

Výnimky sú pri dedení (povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť) a dražbe (povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo dni príklepu schváleného súdom). V týchto prípadoch ste povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Ak  počas  roka  nedošlo  k  žiadnym  zmenám  v  nehnuteľnostiach,  ktoré  vlastníte, máte v nájme, či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

 

Podať  priznanie ste povinní aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

 

Termín podania priznania je do 31. januára 2019 a je potrebné ho podať na predpísaných tlačivách, ktorého vzor ustanovilo MF SR všeobecne záväzným predpisom. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich nájdete v tlačivách na internetovej stránke mesta.

 

Bližšie informácie:

Inzercia