LOADING

Type to search

cestovný ruch Projekty Samospráva Život

Informácie pre záujemcov o predaj na Vinobraní Pezinok 2019

redaktor tvpk 05 apríla 2019

Vinobranie Pezinok sa tohto roku uskutoční v dňoch 13. – 15. septembra 2019. Záujemcovia o predaj a prezentáciu svojich výrobkov môžu svoje prihlášky spolu s prílohami:

 

 • poslať písomne na adresu Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
 • poslať elektronicky na e-mailovú adresu: zlatica.hagerova@msupezinok.sk (veľkosť prílohy do 7 MB)
 • alebo doručiť osobne do podateľne MsÚ.

 

 

Záväzné prihlášky s prílohami je možné poslať do 15. mája 2019. Mesto Pezinok ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov. V prípade voľných kapacít budú akceptované aj žiadosti doručené po tomto termíne. Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2017, podľa ktorého je žiadateľ povinný k žiadosti doložiť nasledovné doklady. Mesto Pezinok ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov. V prípade voľných kapacít budú akceptované aj žiadosti doručené po tomto termíne.

 

 

Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie:

 1. kópiu oprávnenia na podnikanie (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 2. kópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP) o pridelení jej daňového kódu, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len VRP), alebo čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať ERP alebo VRP s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP podľa ktorého nie je povinný používať pokladnicu,
 3. doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. kópiu rozhodnutia, ktorým povoľuje príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva ambulantný predaj potravinárskych výrobkov a pod.)

 

 

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

 1. predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej, chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
  • čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny a čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať ERP alebo VRP
  • doklad preukazujúci vlastníctvo alebo prenájom pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutoč- ňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku potvrdenie (z obecného úradu, list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu a pod.)
  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. registrácia na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.)
 2. predávané výrobky pochádzajú z vlastnej umeleckej tvorby:
  • čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou a predávajúci je ich autorom a čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať ERP alebo VRP.

 

 

 

DOKUMENTY:

Inzercia