LOADING

Type to search

Samospráva Život

Program Mestského zastupiteľstva v Pezinku

redaktor tvpk 13 septembra 2018

PROGRAM XXI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2018 (utorok) o 8.30 h v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017

3. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia PMS, s.r.o. za rok 2017

4. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017

5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

6. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2018

7. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2018

8. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2018

9. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2018

10. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre PKC, p.o.

11. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2018

12. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.

13. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2019

14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018)

15. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur

16. Návrh KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PEZINOK na obdobie 2019-2023

17. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018

18. Informácia o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018 a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok

19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“, pozemky parc. č. 2910/70, 2910/19 o výmere 2695 m2)

20. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“ pozemok parc. č. 2910/18 o výmere 2049 m2)

21. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Turie Brehy – Fajgalská cesta

22. Žiadosť p. O. Tótha o súhlas s prechodom práv a povinnosti zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. na žiadateľa (záväzok ZSD zbúrania starej trafostanice na ul. 1. mája v Pezinku)

23. Prevody a nájmy nehnuteľností

24. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov

25. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov

26. Rôzne

26.1. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia

27. Informácie z činnosti MsÚ a HK

28. Informácie primátora

29. Interpelácie poslancov

Inzercia