LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Od 8.30 bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku – sledujte to ONLINE

redaktor tvpk 28 februára 2023

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok sa bude konať dňa 28. februára 2023 (utorok) o 8:30 h prezenčnou formou v budove Mestského úradu na 2. nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12


NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na schválenie projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG „Geopark“
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2022
 4. Informácie z činností ÚHK
 5. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 6. Návrh VZN o určení školských obvodov
 7. Návrh VZN o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov
 8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (o odpadoch)
 9. Informácia o pohľadávkach mesta nad tisíc eur
 10. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie pre TV PEZINOK na rok 2023
 11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Mestského múzea v Pezinku
 12. Návrh na nájom mestských bytov
 13. Návrh na zmenu členov stálej komisie za mesto v zmysle NZ so spoločnosťou TERMMING
 14. Návrh na doplnenie Komisie pre udeľovanie mestských ocenení
 15. Návrhy na schválenie členov komisií MsZ
 16. Informácie primátora
 17. Interpelácie poslancov

Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/zasadnutie/267

Link na priamy prenos realizovaný TV PEZINOK:

https://youtube.com/live/_Z2LNK6uL0U?feature=share

Inzercia