LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Zasadnutie MsZ v Pezinku – 23. jún 2022 – sledovať ho môžete aj ONLINE

redaktor tvpk 17 júna 2022

Vo štvrtok 23. júna 2022 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Rokovanie sa začne o 8.30 hodine v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12.

PROGRAM

 1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 2. Prevody a nájmy (skupina materiálov 1 – 9)
 3. Vecné bremená
  3.1 VB CKN_2043_53, 2043_51, 2043_40
  3.2 VB CKN 1075_1
 4. Mestské nájomné byty
  4.1 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
  4.2 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 5. Návrh VZN č. 11-2021 o miestnom poplatku za KO
 6. Návrh VZN č. 15 2015 o miestnych daniach
 7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14-2017 Predaj výrobkov a trhové miesta
 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2021 KO a DSO
 9. Verejné obstarávanie
  9.1 VO na dodávku zemného plynu
  9.2 VO na dodávku elektrickej energie
 10. Stav investičných akcií
 11. Úprava rozpočtu na rok 2022
 12. Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022
 13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 €
 14. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2021
 15. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021
 16. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021
 17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021
 18. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021
 19. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021
 20. Dohody o určení spoločného školského obvodu
 21. Informácie u činnosti ÚHK
 22. Informácia Geopark Malé Karpaty – výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK
 23. Určenie volebných obvodov
 24. Parkovacia politika
 25. Interpelácie poslancov
 26. Informácie primátora


Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12439&msz=1


Link na priamy prenos:

https://www.youtube.com/watch?v=jVfOFgVqLRE

Inzercia