LOADING

Type to search

Samospráva Život

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní priznania k miestnym daniam

redaktor tvpk 18 januára 2022

Chyby v priznaniach vám môžu spôsobiť nepríjemnosti, preto je lepšie sa im vyhnúť. 31.  januára čaká niektorých daňovníkov povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Často sa stáva, že  priznanie nie je vyplnené správne alebo chýba podpis daňovníka. Medzi najčastejšie chyby tiež patrí nesprávne zaradenie druhu priznania a roka, za ktorý sa priznanie podáva. Veľakrát nie sú vyplnené priľahlé pozemky či  je nesprávne zaradená nehnuteľnosť pri právnických osobách. K omylom dochádza aj pri odpisovaní údajov z listu vlastníctva. Daňovníci často neuvádzajú výmeru podlahovej plochy pri byte a zastavanej plochy stavby. Buďte preto pri vypĺňaní daňových priznaní pozorní a chýbam sa radšej vyhnite.


AKO PODAŤ PRIZNANIE

Priznanie  k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na predpísaných tlačivách osobne, poštou alebo elektronicky. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môžete vhodiť vyplnené a podpísané tlačivo do schránky pred vchodom do Mestského úradu. Nezabudnite uviesť emailový alebo telefonický kontakt, aby sa s Vami dalo skontaktovať v prípade nejasností alebo nezrovnalostí. Tlačivá nájdete na internetovej stránke mesta, konkrétne tu: 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/tlaciva/Priznanie_pre_FO_a_PO_k_miestnym_daniam.pdf


Ak chcete daňové priznanie podať elektronicky, potrebujete mať elektronický občiansky preukaz. Službu je možné vybaviť na portáli https://esluzby.pezinok.sk.


V prípade, že priznanie nestihnete podať do určeného termínu, hrozí vám pokuta!

Správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 563/2009 Z. z. sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote. Jednotlivé hmotnoprávne predpisy stanovujú lehoty na podanie daňového priznania. Ak daňový subjekt túto lehotu nedodrží a nepodá daňové priznanie včas, t. j. podá ho

– bez výzvy správcu dane oneskorene, alebo

– v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., alebo

– v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z., správca dane mu uloží pokutu


Pokuta za nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote alebo za podanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve je ustanovená v § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.


Preto nezabudnite, že tak treba urobiť do 31. januára 2022. Daň neuhrádzate hneď pri podaní priznania. Splatnosť dane bude uvedená v rozhodnutí o vyrubení dane za zdaňovacie obdobie 2022. Mesto ho zasiela od konca marca do začiatku júna.


Kto musí podať priznanie do 31. januára 2022?

Podávate ho v prípade, že ste počas minulého roka nehnuteľnosť kúpili, predali, darovali, nadobudli darom, zdedili, vydražili, majetkovo sa vysporiadali po rozvode, získali ste stavebné povolenie, kolaudačné  rozhodnutie,  povolenie  na  zmenu v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúrali stavbu, vykonali pozemkovú úpravu, uzavreli dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (na obdobie min. 5 rokov), či došlo k zmene výmery parciel.

Podať ho musíte aj vtedy,  ak ste nehnuteľnosť  síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

Ak  počas  roka  nedošlo  k  žiadnym  zmenám  v  nehnuteľnostiach,  ktoré  vlastníte, máte v nájme, či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia