LOADING

Type to search

Ekológia Investície Samospráva Život

O tom, či bude mať Pezinok zberný dvor od 1. augusta 2022, rozhodnú poslanci

redaktor tvpk 26 apríla 2022

O tom, či bude mať Pezinok zberný dvor od 1.augusta 2022, rozhodnú poslanci na rokovaní Mestského zastupiteľstva už 28. apríla 2022.

Obyvatelia mesta Pezinok nemajú v súčasnosti možnosť zbavovať sa odpadu (hlavne nábytok, sedacie súpravy, sanita, atď…) priebežne, iba v rámci celomestských upratovaní, čím sú viazaní na konkrétne dátumy počas roka. Občania sa neustále dopytujú, kedy a kde môžu odpady v bežné dni počas týždňa odovzdať. Termíny celomestského upratovania boli tento rok navýšené, sú však stále nedostatočné.

Mesto Pezinok promptne reaguje na požiadavky svojich občanov. Nový tím zamestnancov MsÚ na referáte životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy pripravil návrh zberného dvora, ktorý jednohlasne podporila komisia ŽP a takisto vyjadrila podporu ekonomická komisia. Zberný dvor  v okresnom meste Pezinok rozhodne má byť súčasťou infraštruktúry pre občanov.


Dôvody a výhody vlastného zberného dvora mesta Pezinok:

  • zabezpečenie rozvoja odpadového hospodárstva v okresnom meste;
  • zníženie nákladov na odvoz odpadov z okolia smetných nádob a smetných stanovíšť;
  • sanácie skládok z extravilánu mesta;
  • zabezpečenie čistoty mesta;
  • odstránenie vizuálneho smogu;
  • zabezpečenie dodatočného miesta pre zber odpadov od dverí;
  • zber osobitného druhu odpadov, ktoré mesto nezabezpečuje pravidelne;
  • prenos/zber špecifického odpadu zozbieraného v meste (napr. DSO a i.), ktorý sa prepravuje zo zberného dvora na recykláciu;
  • transformačný proces Mestského podniku služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok (Uznesenie MsZ č. 1-284/2021 zo dňa 15.12.2021): mesto Pezinok chce zriadiť zberný dvor v zmysle zákona o odpadoch a príslušných právnych predpisoch.

Zámerom mesta je otvoriť zberný dvor v areáli spoločnosti Betacar – na prenajatom pozemku, s plánovaným spustením už v auguste 2022.  

Navrhovaná prevádzková doba zberného dvora:

Pondelok:zatvorené (odvoz odpadov zo zberného dvora)
Utorok:7.30 – 15.30 h
Streda:7.30 – 17.00 h
Štvrtok:7.30 – 15.30 h
Piatok:7.30 – 15.30 h
Sobota:7.30 – 14.00
Nedeľa:zatvorené

Zberný dvor bude v zmysle §82 ods. 1 zákona o dopadoch určený pre bezplatné odovzdanie oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce, v ktorej sú poplatníkom, a ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku rozhodnú na zasadnutí už tento štvrtok (28.4.2022) svojimi hlasmi o tom, či sa zberný dvor zrealizuje a sprístupní občanom Pezinka už v lete 2022 alebo si budú musieť počkať na riešenie ešte 2 až 2,5 roka.


Viac informácií nájdete v materiáloch na MsZ na webe mesta: /uploadfiles/File/msz/2022-04-28/MsZ_PK_2022-04-28-bod04.pdf


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia