LOADING

Type to search

Investície Samospráva Školstvo Život

Mesto plánuje prístavbu a prestavbu MŠ Cajlanská

redaktor tvpk 24 júna 2022

Mesto Pezinok plánuje prístavbu a prestavbu materskej školy na Cajlanskej ulici, ktorá je elokovaným pracoviskom MŠ gen. Pekníka. V súčasnom objekte pribudnú štyri nové bezbariérové triedy a kapacita materskej školy sa tak navýši z pôvodných 62 na 132 miest.

Samospráva podala žiadosť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný  príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Požadovaná výška príspevku predstavuje 2 370 499 €, pričom celkový rozpočet projektu je 3 358 701 € s DPH.  O pridelení financií sa bude rozhodovať v najbližších mesiacoch.


Práce na prestavbe materskej školy by mali začať  na jeseň tohto roka, v závislosti od schválenej dotácie. V rekonštruovanej časti vznikne na prízemí nová jedáleň a kuchyňa, ktorá bude variť aj pre MŠ Vajanského. Na poschodí budú ponechané dve triedy. V navrhovanej prístavbe budú vybudované štyri nové triedy so sociálnymi zariadeniami, vstupné foyer s pobytovým schodiskom a zázemie. Súčasťou projektu bude aj materiálno – technické vybavenie nových tried, šatní, sociálnych zariadení a kancelárie.

Materskú školu budú môcť navštevovať osoby so zdravotným postihnutím, keďže nové triedy budú bezbariérové, s priamym východom na exteriérovú terasu a v budove bude aj výťah. Škola bude využívať odborných zamestnancov podľa potrieb detí – špeciálny pedagóg, logopéd.


Revitalizáciou prejde aj areál materskej školy. Jeho súčasťou budú spevnené plochy, bezbariérové úpravy a nová zeleň.  V škole sa prístavbou vytvoria priestory nové vzdelávacie a pohybové aktivity.


V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti 6 materských škôl a jedna základná škola s MŠ. V Pezinku sa nachádza aj súkromná materská škola a súkromné detské opatrovateľské centrá. Aktuálne kapacity však stále nedokážu zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú prípravu pre všetkých žiadateľov. Na základe existujúcej školskej infraštruktúry a jej štandardov v meste sa ukázalo ako najefektívnejšie riešenie rozšíriť kapacity elokovaného pracoviska Cajlanská 7 materskej školy gen. Pekníka 2 v Pezinku.

Inzercia