LOADING

Type to search

Projekty Samospráva Seniori Život

Mesto Pezinok znovu zlepší dostupnosť opatrovateľskej služby

redaktor tvpk 31 mája 2022

Mesto Pezinok znovu zlepší dostupnosť Opatrovateľskej Služby v období od mája 2022 do novembra 2023. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Mesto získalo sumu 258 400 eur.

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Aktivitu budú realizovať opatrovateľky – zamestnankyne mesta pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav.

Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Inzercia